Preparació, tramitació i assessorament en tots els aspectes que afecten les diferents obligacions fiscals, en relació amb les diferents activitats econòmiques que es desenvolupen.

Anàlisi del risc fiscal i contingències fiscals.

Avaluació de la situació i la obligatorietat tributaria de l’empresa.

Consells i forma d’actuació davant una inspecció.

En cas de sinistre provocat, analitzem cada cas mitjançant l’estudi i aplicació de la normativa fiscal, comprovant si s’han complert i s’han presentat correctament totes les obligacions fiscals pertinents.

El nostre equip l’assessorarà en:

  • Planificació final de persones jurídiques: Impost sobre Societats, IVA, …
  • Tributació d’operacions de reestructuració: fusions, escissions, bescanvi de valors, separació de socis
  • Consolidació fiscal
  • Planificació fiscal de persones físiques: Renda, Patrimoni i Impost de Successions.
  • Tributació local: IAE, taxes, ….
  • Procediments de gestió i/o inspecció tributària
  • Procediment sancionadors en matèria tributària
  • Reclamacions i recursos davant òrgans administratius i Tribunals Econòmic-Administratius i Contenciosos
  • Formulació de consultes tributàries davant la Direcció General de Tributs