L’equip professional d’economistes i advocats, de Rusiñol & Associats Consultors, SL, portarà a terme l’anàlisi econòmica-legal tant de l’empresa com dels seus recursos humans per proposar l’adopció d’aquelles mesures prejudicials idònies per prevenir el risc d’insolvència en cada situació. Elaborant reestructuracions financeres, operatives, plans de contingència, etc. En vistes a l’evitació de l’eventual concurs de creditors.

Concursal

Des de l’any 2004 l’equip multidisciplinari d’economistes i advocats de Rusiñol & Associats Consultors, SL ha estat nomenat per diversos Jutjats Mercantils per exercir l’Administració Concursal en concursos de creditors tant necessaris com a voluntaris d’empreses de molt diversos sectors d’activitat. En aquests procediments les tasques exercides en l’exercici del càrrec s’han estès a tots els aspectes de la tramitació del concurs, tant des del punt de vista de la gestió de l’empresa concursada com del procediment judicial, aportant solucions a les diferents eventualitats plantejades davant la possibilitat de continuació de l’activitat empresarial amb l’aprovació d’un conveni o davant la necessitat d’una liquidació ordenada dels actius per al cas de cessament definitiu de l’activitat.

Assessorament concursal

La dilatada experiència acumulada en l’àmbit concursal per l’equip de professionals de Rusiñol & Associats Consultors, SL fa que des de la nostra consultoria puguem oferir l’assessorament tant legal com econòmic – financer més adequat a tots els actors involucrats en el procediment concursal, tant en la seva paper de possibles deutors com de possibles creditors.

Mediació Mercantil i Concursal

La mediació ofereix la possibilitat de resoldre els conflictes d’una manera alternativa i voluntària mitjançant una persona independent i imparcial, evitant acudir als jutjats per resoldre les controvèrsies sorgides en les relacions comercials derivades del tràfic mercantil. En Rusiñol & Associats Consultors, SL disposem d’un equip humà professional amb la preparació i experiència requerides per intervenir en aquest tipus de procediments d’ADR (Alternative Dispute Resolution) i obtenir una solució ràpida, efectiva i econòmica evitant els costosos i dilatats tràmits d’un procediment judicial d’incert resultat.

En el cas de deutors persones físiques, ja siguin empresaris o no, la mediació concursal en el marc d’un procediment d’acord extrajudicial de pagaments suposarà la consecució d’un pla de pagaments favorable per a la satisfacció dels interessos de deutor i creditors i en cas de no prosperar, complint certes condicions, l’exoneració definitiva dels deutes no satisfets un cop tramitat el concurs de creditors consecutiu. En Rusiñol & Associats Consultors, SL oferim l’assessorament requerit per a la preparació, presentació i tramitació posterior d’aquest tipus de procediments.