El Corporate Compliance és un conjunt de procediments i bones pràctiques adoptats per les organitzacions per a identificar i classificar els riscos operatius i legals als quals s’enfronten i establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció enfront d’aquests.

La funció del compliance a la empresa espanyola:

La reforma del nostre Codi Penal de 2010, en la qual es va introduir per primera vegada la responsabilitat penal de les persones jurídiques, ha reforçat la necessitat que les empreses espanyoles de qualsevol grandària comptin amb compliance programmes o programes de compliance.