El 30 d’abril de 2020 s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient a Catalunya.

En l’àmbit tributari s’introdueixen modificacions tant en impostos cedits com en tributs autonòmics que, amb caràcter general, entren en vigor l’1 de maig de 2020.

A més d’introduir diverses modificacions en tributs propis com l’impost sobre les estades en establiments turístics, l’impost sobre begudes ensucrades envasades, l’impost sobre els habitatges buits o l’impost sobre grans establiments comercials, es modifiquen els següents impostos:

1. Impost sobre Successions i Donacions

Encara que es mantenen les taules de gravamen actuals, es modifiquen algunes regles per a la seva aplicació.

No obstant això, s’exclou als beneficiaris de determinades pòlisses d’assegurança de vida de la tarifa reduïda anterior de l’impost sobre donacions, quan el beneficiari sigui persona diferent del contractant, sotmetent en conseqüència l’import que es percebi als tipus generals de l’impost sobre successions; és a dir, entre el 7% i el 32% (per a una base liquidable per sobre de 800.000 euros), en lloc dels tipus fixos del 5%, el 7% i el 9%.

b. Adquisició de béns del patrimoni cultural

Es modifica la regla de manteniment establerta per al gaudi de la reducció del 95% aplicable a l’adquisició mortis causa de béns del patrimoni cultural, a fi d’atorgar a aquest cas el mateix tractament que ja té en el supòsit de donació d’aquesta mena de béns.

c. Coeficients multiplicadors

Es reintrodueixen els coeficients multiplicadors de patrimoni preexistent per grau de parentiu amb el causant (que ja existeixen en l’àmbit estatal) per a la determinació de la quota líquida a pagar tant per a successions com per a donacions.

Aquesta nova escala de coeficients correctors afecta només als contribuents dels Grups I i II de parentiu (adquisicions per descendents i adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants), que podran veure incrementada la quota final a pagar fins a un 20% si el seu patrimoni preexistent excedeix els 4 milions d’euros.

Els coeficients són els següents:d. Bonificació en adquisicions mortis-causa

S’introdueixen diverses modificacions en la bonificació per adquisicions mortis-causa:

a. Fins ara, la taula de bonificació per parentiu aplicable als grups I (adquisició per descendents i adoptats menors de 21 anys) i II (adquisicions per descendents i adoptats de vint-i-un o més anys, ascendents i adoptants) era única. Ara es crea una nova taula de bonificacions per als qui estan inclosos en el grup II de parentiu, quedant l’existent fins ara només per al grup I.

b. Aquells contribuents que optin per aplicar les bonificacions i reduccions pregades (excepte la reducció per transmissió de l’habitatge habitual), perden el dret a aplicar la bonificació de parentiu, excepte en el cas de les adquisicions pel cònjuge. Fins avui aplicaven la taula de bonificació reduïda a la meitat si, per exemple, aplicaven alguna de les reduccions pregades com la denominada de “empresa familiar”.

En tot cas, es mantenen la bonificació del 99 per 100 de parentiu en transmissions mortis causa entre cònjuges.

Les noves taules de bonificació de parentiu passen a ser les següents:

2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
a. Tipus de gravamen

Amb efectes 1 de gener de 2020 s’incrementen els tipus de l’escala general de gravamen de la part autonòmica catalana a la qual se sotmeten, entre altres, els rendiments del treball, d’activitats econòmiques o del capital immobiliari.

Així:

Es crea un tram entre els 53.407 i 90.000 euros al qual s’aplicarà, en la part autonòmica, el tipus del 21,5% (43% en total, igual que fins ara).
Al tram entre els 90.000 i 120.000 euros se li aplicarà un tipus del 23,5% (46% en total, en lloc del 43% que existia abans d’aquesta reforma).
El tram entre els 120.000 i 175.000 euros es gravarà per la part autonòmica al 24,5% (47% en total, en lloc del 46% que aplicava fins ara).
L’excés sobre 175.000 euros continuarà gravant-se al 25,5% (48% en total).
Això implica, per tant, increments totals de gravamen d’entre 1 i 3 punts percentuals.

b. Mínim personal

S’incrementa el mínim personal dels contribuents la base liquidable dels quals sigui inferior a 12.450 euros, passant dels 5.550 euros actuals a 6.105 euros, la qual cosa suposa una reducció del tipus mig efectiu per al tram més baix de renda.

3. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
a. Tipus de gravamen

S’aprova un tipus reduït del 5% per a les adquisicions d’habitatges per part de membres de famílies monoparentals.

b. Bonificacions:

S’estableix una bonificació en les transmissions d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en exercici dels drets de tanteig i retracte, i una bonificació en les adquisicions que realitzen els promotors socials, per a destinar-les a habitatge protegit de lloguer o cessió d’ús.
Es modifica la regulació de la bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, reduint-se a tres anys el termini del qual disposen per a revendre l’habitatge.
En l’àmbit de la modalitat d’actes jurídics documentats, es crea una bonificació en quota que recau (i) sobre les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les i (ii) sobre els documents notarials que formalitzin actes relacionats amb les anomenades arres penitencials.
c. Obligacions formals

Es regulen determinades obligacions formals dels subjectes passius en relació amb la presentació de documents i en relació amb els terminis de presentació d’autoliquidacions complementàries en cas de pèrdua del dret a aplicar un benefici fiscal.

4. Nou tribut: impost sobre les instal·lacions que incideixin en el medi ambient
Es crea un nou tribut (l’impost sobre les instal·lacions que incideixin en el medi ambient) el fet imposable del qual pretén gravar el risc que ocasiona a Catalunya la producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica, així com el transport d’energia elèctrica, telefònica i telemàtica duta a terme pels elements fixos de subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions.

S’exclou de gravamen la producció d’energia solar, eòlica, biomassa o biogàs i es prohibeix, en qualsevol cas, la repercussió de l’impost als consumidors.