Model 232 – Publicat dimecres, 11 d’octubre de 2017


El dia 30 d’agost es va publicar l’Ordre HFP / 816/2017, de 28 d’agost, que aprova el model 232 de declaració informativa d’Operacions Vinculades i d’Operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

Així doncs, s’han suprimit els quadres que contenia el model 200 (autoliquidació de l’Impost de Societats), havent d’incloure aquesta informació juntament amb informació addicional, al nou 232.

Obligats a presentar:

Estaran obligats a presentar aquest model els contribuents de l’Impost sobre Societats i l’Impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent i realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades:

 • Realitzen operacions amb la mateixa persona o entitat vinculada i l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions superi els 250.000 euros en el període impositiu, segons el valor de mercat.
 • Les persones o entitats vinculades que realitzin operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascuna d’aquest mateix tipus superi els 100.000 euros, encara que sigui amb diferents persones vinculades. A aquests efectes es consideren operacions específiques les excloses del contingut simplificat de la documentació i són les següents:
  • Les realitzades per contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en el desenvolupament de l’activitat econòmica, a les quals els sigui aplicable el mètode d’estimació objectiva i aquestes persones físiques i / o els seus familiars tinguin individual o conjuntament el 25 % del capital social.
  • Les operacions de transmissió de negocis. Les operacions de transmissions de valors o participacions representatives de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d’entitat no admesa a negociació en algun dels mercats regulats de valors, o que siguin admesos a negociació en mercats regulats situats en països o territoris qualificats com paradisos fiscals.
  • Les transmissions d’immobles
  • Les operacions sobre actius intangibles
 • Amb independència de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, s’ha de presentar el model i informar respecte d’aquelles operacions de la mateixa naturalesa que al seu torn facin servir el mateix mètode de valoració, sempre que l’import del conjunt de les mateixes en el període impositiu superi el 50% de la xifra de negocis de l’entitat.
 • Les que apliquin la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles en aquells casos en què el contribuent apliqui l’esmentada reducció prevista en l’article 23 LIS, perquè obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

No obstant això, no hi ha obligació d’informar de les següents operacions:

 • Les realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix grup de consolidació fiscal (model 220).
 • Les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d’interès econòmic, i les unions temporals d’empreses inscrites en el registre especial del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, llevat unions temporals d’empreses, o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s’acullin al règim que estableix l’article 22 de la LIS.
 • Les operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

Respecte de la informació sobre operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats paradisos fiscals, estaran obligats a presentar el model aquelles entitats que durant el període impositiu hagin efectuat operacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals, independentment de l’existència o no de vinculació i de l’import de les operacions, o que, a la data de tancament del període, tinguin valors dels esmentats paradisos fiscals, independentment del seu import.

Forma i termini de presentació:

 • Entrada en vigor: El Model 232 entra en vigor el dia 01/09/2017 però afecta als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2016.
 • Forma i termini de presentació: S’haurà de presentar obligatòriament per via electrònica, en el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.
 • Per tant, en els períodes impositius iniciats el 01/01/2016 i finalitzats el 31/12/2016 o anteriorment, el Model 232 s’ha de presentar al mes de novembre de 2017, i com a data límit el 30/11/2017.