En virtut del Decret 18/20, procedeix continuar aplicant les mesures de suspensió i reducció de jornada en aquelles empreses que, per efecte de les restriccions o «pèrdues d’activitat» derivades i incloses en el citat article 22.1 del RD 8/20 i que encara persisteixen, segueixin impossibilitades per a recuperar la seva activitat. Aquesta força major s’entén al període durant el qual estiguessin afectades per les causes descrites en aquest precepte que impedeixin el reinici de la seva activitat, mentre durin les mateixes i, en principi, fins al 30 de juny de 2020.

Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada. L’objectiu és facilitar el trànsit cap a les reduccions de jornada, que suposen un menor impacte econòmic sobre la persona treballadora i que permetran atendre de manera gradual a l’oferta i demanda de productes i serveis de les empreses, en la mesura en la qual l’activitat i estructura de personal ho permetin.

D’aquesta manera, les empreses poden recuperar la totalitat o part de la seva activitat si les persones treballadores tornen a exercir les seves tasques amb caràcter complet o parcial, renunciant o modificant en la seva aplicació les mesures excepcionals que es van adoptar en un escenari d’interrupció de l’activitat empresarial o de major rigor en el confinament, amb l’únic requisit de comunicar, amb caràcter previ, a l’autoritat laboral competent la renúncia total a aquestes, i al Servei Públic d’Ocupació Estatal aquelles variacions que es refereixin a la finalització de l’aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades.

Per part seva, a les empreses que, a partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei i fins al 30 de juny, passin a aplicar mesures de suspensió o reducció de jornada per raons objectives, econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, els resultarà d’aplicació l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Es disposa de manera expressa la possibilitat que els efectes de les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes retrotreguin els seus efectes a la data de finalització dels expedients per causa de força major que els precedissin.

S’apliquen als expedients per causa de força major exoneracions en les quotes de seguretat social, amb abast diferent segons sigui la situació de força major total o parcial, en el qual es trobi l’empresa, distingint, de la mateixa manera, a l’efecte del percentatge d’exoneració, entre el reinici de l’activitat i el manteniment parcial de les mesures de suspensió o reducció de jornada.

Es Faculta al Govern, mitjançant acord del Consell de Ministres, de prorrogar les mesures de suspensió i reducció de jornada per causa de força major, total i parcial, si persisteixen les restriccions de l’activitat vinculades a raons sanitàries.

D’altra banda s’estableix uns límits en el repartiment de dividends i transparència fiscal en les empreses:

  • Les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals conforme a la normativa vigent NO podran acollir-se als expedients de regulació temporal d’ocupació.
  • Les societats mercantils o altres persones jurídiques que a data 29 de febrer de 2020 tinguessin més de 50 treballadors i que s’acullin als expedients de regulació temporal d’ocupació i que utilitzin els recursos públics destinats als mateixos no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin aquests expedients de regulació temporal d’ocupació, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social.
  • No es tindrà en compte l’exercici en el qual la societat no distribueixi dividends en aplicació del que s’estableix en el paràgraf anterior, a l’efecte de l’exercici del dret de separació dels socis previst en l’apartat 1 de l’article 348 bis del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

Departament Laboral-Juridic

Rusiñol Associats Consultors

Categories: LaboralNotícies