A partir de l’entrada en vigor de la coneguda com a Llei de la Segona Oportunitat l’any 2015, es va començar a donar el mateix tractament als concursos de les persones físiques i al de les jurídiques mitjançant el mecanisme de la segona oportunitat que es concedeix a les persones físiques.

Abans d’aquest moment les persones físiques no comptaven amb un procediment ad hoc que permetés l’exoneració del passiu insatisfet una vegada que s’ha liquidat el seu actiu, per la qual cosa molt poques persones físiques acudien a aquesta via.

El mecanisme de la segona oportunitat suposa una excepció a la responsabilitat patrimonial universal del deutor prevista en l’article 1.911 del Codi Civil, en permetre l’exoneració del passiu insatisfet sempre que el deutor compleixi determinades condicions que permetin considerar-li com a deutor de “bona fe”.

Com diem, abans de l’entrada en vigor de la Llei, la diferència entre els concursos de persona física i els de societats, va suposar que, en 2014 només es tramitessin 646 concursos de persones físiques.

A partir d’aquest moment, el nombre de concursos de persona física augmenta en permetre’s una limitació de la seva responsabilitat ja que fins a aquest moment havien de respondre amb tots els seus béns presents i futurs el que els impedia continuar exercint la seva activitat econòmica.

La citada llei de la segona oportunitat va modificar l’article 178 bis de la Llei Concursal i conté en el seu apartat 3 els requeriments següents:
+Que el concurs no hagi estat declarat culpable. És a dir, que per a la declaració de concurs no ha mediat dol o culpa greu. Si és declarat culpable perquè el deutor hagués incomplit el deure de sol·licitar el concurs, el jutge podrà encara així concedir el benefici ateses les circumstàncies del cas. El deutor no ha d’haver mentit sobre la situació d’insolvència ni haver ocultat documentació rellevant.
+Que no hagi estat condemnat per delictes socioeconòmics, patrimonials o falsedat documental dins dels 10 anys anteriors a la declaració del concurs. En cas d’existir un procés penal en curs, el jutge ha de suspendre la decisió de concedir o no el benefici de la segona oportunitat fins que existeixi sentència ferma.
+Que hagi celebrat un acord judicial de pagaments amb els seus creditors o almenys l’hagi intentat. Aquest acord ha hagut de ser intentat mitjançant un professional acreditat, així com un notari que de fe de la situació.
+Que s’hagin satisfet els crèdits contra la massa i els crèdits concursals privilegiats. Els denominats crèdits contra la massa són aquells que es van originar amb posterioritat a la declaració del concurs, per exemple, les despeses d’advocat, notari, etc. Mentre que els crèdits concursals privilegiats són les hipoteques (en cas de no existir habitatge el procediment s’accelera) i crèdits públics (deutes amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social).
+Que s’hagi intentat un acord extrajudicial de pagaments que resulti factible per al deutor. En cas que els creditors no ho acceptin l’acord, el passiu serà cancel·lat en la fase final, coneguda com a Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet.
+Que no s’hagi obtingut el benefici de la segona oportunitat en els deu últims anys.
+Que no s’hagi rebutjat una oferta de treball. Sempre que aquesta sigui conforme a la seva capacitat i s’hagi rebut dins dels quatre últims anys a la declaració de concurs.
+Que s’accepti expressament la seva inclusió en el Registre Públic Concursal. Perquè les persones que tinguin un interès legítim puguin esbrinar la situació del deutor.En complir tots aquests requisits, el deutor optarà al BEPI (Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet) i per tant podrà gaudir de la cancel·lació dels seus deutes. Per tant, s’obre l’oportunitat d’encarrilar de nou les seves vides sense carregar amb la pesada llosa que suposa ser deutor d’uns crèdits que mai es podran satisfer. A Rusiñol & Associats comptem amb especialistes en dret mercantil i concursal que t’assessoraran sobre la millor opció i t’acompanyaran durant tot el proccés.